Obchodní podmínky veřejných kurzů

1) Cena za poskytované vzdělávací služby je tvořena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb. ve znění násl. úprav a novelizací a její nepřekročitelná výše je uvedena v závazné objednávce. Cena vzdělávací služby zahrnuje: školné, tzn. zajištění kvalifikovaného lektora, lektorský honorář, dopravu lektora, případné ubytování lektora, autorská práva k učebním manuálům, technické a didaktické pomůcky, výuku v požadovaném rozsahu a kvalitě, vydání osvědčení, poskytnutí zpětné vazby o vzdělávací akci, základní organizační zajištění, občerstvení v průběhu dne (např. káva, čaj, voda, chlebíčky, koláčky apod.) a osobní péči manažera projektu. Cena vzdělávací služby nezahrnuje DPH.

 

2) Aktuální informace o kurzech (místo konání, začátek kurzu atp.) jsou vždy uvedeny na internetových stránkách zhotovitele. V případě jakýchkoliv dalších dotazů se objednatel může obrátit na kontaktní osobu - manažera projektu vzdělávání, který je uveden v zápatí této objednávky.

 

3) Objednatel souhlasí s platbou fakturou - daňovým dokladem. Na základě této objednávky je objednateli vystavena faktura - daňový doklad na celkovou cenu vzdělávacích služeb včetně DPH. Datum vystavení faktury - daňového dokladu a datum uskutečnitelného zdanitelného plnění jsou totožné s datem vystavení objednávky. Splatnost faktury je stanovena dohodou na: 14 kalendářních dnů od jejího vystavení.

 

4) Zhotovitel plní požadavky normy EN ISO 9001:2008. Objednatel souhlasí s tím, že údaje uvedené v této objednávce jsou zhotovitelem služby shromažďovány, evidovány, archivovány a používány pro potřeby obchodního a ekonomického styku. Zhotovitel je veden v registru správců osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, pod č. j. 00024766.

 

5) Objednatel má právo kdykoliv před konáním kurzu změnit účastníka kurzu. Tuto změnu provede písemně, nebo e-mailem na adresu poskytovatele. Na kurz může také vyslat náhradníka (např. v případě nemoci řádného účastníka). Náhradník je povinen napsat údaje o své osobě do prezenční listiny. Tato změna, nebo vyslání náhradníka, není nijak zpoplatněna.

 

6) Objednatel má právo kdykoliv před poskytováním vzdělávací služby objednávku, nebo její část, zrušit, nebo má právo se kurzu nezúčastnit. V takovém případě účast na kurzu propadá, resp. se ruší, a účastnický poplatek se nevrací.

 

7) Objednatel má právo reklamovat poskytnutou vzdělávací službu, a to do 10 pracovních dnů ode dne poskytnutí vzdělávací služby. Reklamaci objednatel uplatní písemně (běžnou poštou, nebo e-mailem) do sídla zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že v co nejkratším termínů posoudí reklamační nárok objednatele a bude ho informovat o výsledku reklamačního řízení.

 

8) Veškeré změny a dodatky této objednávky mohou být činěny pouze písemně.

 

9) Jakékoli sporné otázky nebo nedostatky, které vyplynou z plnění této objednávky, se zavazují obě strany řešit nejprve operativně dohodou, a to na společném jednání, které má právo vyvolat každá ze smluvních stran. Pokud se strany nedohodnou, strany se dohodly, že bude spor předán k rozhodnutí soudu v sídle zhotovitele.

 

10) Objednatel potvrzuje, že obchodní podmínky četl, řádně jim porozuměl, souhlasí s touto objednávkou a těmito smluvními podmínkami a svůj souhlas potvrzuje odesláním, případě podepsáním, objednávky.

Rozcestník