UKONČENÍ TŘETÍHO BĚHU REKVALIFIKAČNÍHO KURZU „PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – PEČOVATEL“

Třetí etapa rekvalifikačního kurzu „Pracovník v sociálních službách – pečovatel, v rámci projektu Restart – podpora pracovní integrace“, pořádaný v Ostravě od 07. 08. do 19. 09. 2012 , byl pro všechny účastníky kurzu úspěšný.

Ve skupině bylo šest žen a dva muži se základním vzděláním. Věkové složení bylo dle cílových skupin rozloženo rovnoměrně – jeden muž a tři ženy nad 50 let a stejné složení bylo i ve skupině do 25 let.

Kurz byl jako vždy rozdělen na 2 etapy – motivační a rekvalifikační. Prvních jedenáct dnů výuky bylo věnováno motivačním tématům, kde účastníci získali znalosti z oblasti orientace na trhu práce, pracovně právní problematiky, zvládání stresu či finanční gramotnosti. Vytvořili si CV a vyzkoušeli si přípravu na výběrová řízení  a hodnotící pohovory.

Samotná rekvalifikace „Pracovník v sociálních službách – pečovatel“ trvala 150 hodin, přesně dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Rekvalifikační část zahrnovala tři týdny teoretické výuky po 8 hodinách denně a poté následovala týdenní praxe v zařízení sociálních služeb.

Teoretická výuka byla oživená exkurzí do Domova pro seniory Zlaté Slunce. Studenti kurzu tak mohli nahlédnout do zařízení sociálních služeb, ptát se na vše, co je zajímá a udělat si lepší obrázek o budoucí týdenní praxi. Teoretická témata výuky zahrnovala mnoho témat ze sociální a zdravotní oblasti, jako je zákon o sociálních službách, komunikace, diagnózy uživatelů v DS, DZR a DZP a dále ošetřovatelská a pečovatelská témata, aj.

Po ukončení výuky byli studenti rozděleni do dvou skupin a praxi absolvovali ve 2 různých zařízeních sociálních služeb (Ambrosie – Domov se zvláštním režimem a domov pro osoby se zdravotním postižením a Domov pro seniory Zlaté Slunce). Pozitivní bylo, že obě zařízení hodnotila studenty rekvalifikačního kurzu velice pozitivně, nejen po praktické stránce, ale také co se týká teoretických vědomostí. Poslední den praxe absolvovali všichni studenti praktickou zkoušku, která probíhala u lůžka klientů a zahrnovala všestrannou péči o uživatele. U praktických zkoušek bylo přítomno vedení sociálního zařízení a lektorka kurzu Mgr. Vaculová.

Po ukončení praktických zkoušek absolvovalo všech 8 účastníků písemné zkoušky. Závěrečné testy obsahovaly 115 otázek a zahrnovaly nejen výběrové otázky, ale i otázky vyžadující vlastní odpovědi. Přes poměrnou obtížnost dopadly výsledky testů výborně pro všechny studenty kurzu. Všichni úspěšní absolventi měli možnost se zúčastnit zkoušek ECC, které se konaly dne 19. 9., v den závěrečných písemných zkoušek. Tuto bezplatnou možnost získat Evropský certifikát v sociálních službách (ECC), využilo nejen všech 8 studentů kurzu, ale i studenti kurzů předchozích. Získání certifikátu ECC zvýší pečovatelům šance na získání zaměstnání v rámci 15 zemí Evropy.

Nejlepší studenti z kurzu mají velké šance získat zaměstnání přímo v zařízeních, kde absolvovali praxi a další mají možnost pracovat v jiných zařízeních sociálních služeb.

 

Za realizační tým, Mgr. Markéta Vaculová – lektor kurzu.