ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI VDĚLÁVÁNÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI- ING. DAGMAR URBANCOVÁ

Teoretickým východiskem tématu semináře byla znalost problematiky psychologie dlouhodobě nezaměstnaných, vlastní práce s nezaměstnanými, setkávání s jinými etniky a zkušenost z terénu. To vše spolu se studiem literatury, reportáží, článků vedlo lektorku k vedení interaktivního semináře se sociálními pracovníky. Hlavním cílem semináře pro skupinu klíčových sociálních pracovníků bylo uvědomit si postoje, pocity a důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti. Zvážit možnosti různých životních strategií a využít vlastních zkušeností pro předávání tipů, jak pomoci nezaměstnaným v psychologických důsledcích jejich tíživé situace. Hlavní cíl semináře doplňovaly dílčí pohledy a cíle, které se navzájem propojovaly: 1. Zamýšleli jsme se nad různým chápáním pojmu „dlouhodobá nezaměstnanost“ z pohledu statistiky, financí i vlastních osob, kteří se stali nezaměstnanými. Nacházeli jejich různorodost i průniky. Propojovali jsme ekonomiku s psychologií a emocemi, vlastním chápáním lidí i jejich osobnostními rysy a kompetencemi. 2. Hledali jsme negativa, ale i pozitiva v uvažování, i vlastním životě, dlouhodobě nezaměstnaného člověka, porovnávali jsme se zaměstnaným člověkem i s vlastní osobou účastníka (Jak bych se zachoval já? Co bych dělal? Kam bych šel?) 3. Diskutovali jsme o aktuální hrozbě nezaměstnanosti přímo daného sociálního pracovníka – vazba na situaci v reorganizaci sociální péče, vazba na rizikovost skupiny, vazba na konkrétní rizikové faktory všech účastníků. 4. Snažili jsme se hledat a nacházet alternativní řešení zaměstnanosti/ nezaměstnanosti pro konkrétní účastníky. Snahou bylo, aby pochopili, že vždy lze najít východisko a řešení a toto poznání pak přenášeli do praxe sociální práce. 5. Rozebírali jsme ekonomické důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti, vyčíslovali jsme, kolik stojí stát nezaměstnaný, jaký dopad má ztráta zaměstnání pro rodinu (1 člena i obou manželů), jaká je vazba na HDP, jaký vliv mají úvěry-půjčky-lichvy. 6. Podrobně jsme analyzovali všechny definované psychologicko-sociální důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti v návaznosti na životní úroveň, změnu vnímání času, status nezaměstnaného, sociální izolaci, dopad zátěže na rodinné vztahy, zhoršení fyzického i psychického zdraví až k úplné ztrátě zájmu o život společnosti, ve které nezaměstnaní žijí. 7. Rozebrali jsme zkušenost účastníků se 3 jasně definovanými životními strategiemi a přístup nezaměstnaných k těmto strategiím (hledání nového zaměstnání, učení se přežívat ve stávajících podmínkách , překonávání předsudků o „špatnosti“ nemít zaměstnání). 8. Na žebříčku hodnot a testech motivačních potřeb jsme se snažili zastavit se a uvědomit si vlastní hodnoty, priority, motivaci a také vlastní zkušenosti + dovednosti + kompetence v jednání s nezaměstnanými a ve schopnosti jim pomoci. Poznávali jsme slabiny, na kterých musíme pracovat a silné stránky, které nám pomáhají realizovat těžké zaměstnání sociálního pracovníka. Na téma Psychologie dlouhodobé nezaměstnanosti jsme se dívali očima: – psychologa (jaké existují teorie, strategie, statistiky) – ekonoma (vyčíslení dopadů nezaměstnanosti do ekonomiky osoby, rodiny i státu) – sociálně slabších, dlouhodobě nezaměstnaných lidí (jaká je situace v terénu) – zkušených sociálních pracovníků (oboustranné porovnání a předávání zkušeností). Hlavní body, na které byl kladen důraz: • vzájemné kreativní seznámení pracovníků a pochopení obsahu práce dotyčného v návaznosti na využití informací ze semináře v praxi • očekávání pracovníků od semináře k lepšími zacílení semináře • test úrovně znalostí o možných důsledcích nezaměstnanosti • definice dlouhodobé nezaměstnanosti, různé přístupy a chápání • rizikové skupiny, jejich rozbor, rizika daného účastníka • sociální pomoc nezaměstnanému a jaký by měl být sociální pracovník, jaké vlastnosti a schopnosti mám a jaké mám dále prohlubovat? • různé přístupy ke komunikaci s nezaměstnaným • potřeby a cíle člověka, vazba přínosu práce pro člověka, žebříček hodnot účastníka x dlouhodobě nezaměstnaného • ekonomické důsledky nezaměstnanosti, číselné rozbory, statistiky • psychologické důsledky nezaměstnanosti, tipy, jak si v nezaměstnanosti udržet nadhled a využít čas • základní životní strategie, jak pomoci nezaměstnanému v jejich pochopení a důsledcích. Účastníky interaktivní seminář zaujal, chtěli získávat zpětnou vazbu a předávat si vlastní zkušenosti. Všichni si uvědomili potřebnost komunikace s různými lidmi v jejich tíživých situacích, byli spontánní a rychle se zapojovali do diskusí, testů, případových studií. Chtěli přijímat nové informace, porovnání, hledali rozbory i analýzy jako podporu pro pochopení situace nezaměstnaných. Účastníci se denně setkávají s problémovými klienty, nezaměstnanými i etnickými menšinami, na tento praktický aspekt jsme na semináři navázali a využívali synergického efektu spolupráce účastníků. Velkým pozitivem byla bohatá a do hloubky vedená diskuse o reálných situacích, zpětná vazba a tipy pro práci z praxe v terénu. Neformální atmosféra semináře vedla k automatické spontánnosti, kreativitě, otevřenosti a předávání zkušeností. Je potřeba vyzdvihnout u všech skupin účastníků komunikativnost, aktivitu, optimismus i ve složitých situacích, znalosti a jejich multifunkční propojení s psychologií důsledků nezaměstnanosti, zapojení účastníků do diskusí. Ing. Dagmar Urbancová, lektorka pro oblast psychologie