ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI VDĚLÁVÁNÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI- ING. IVANA KARKOŠKOVÁ

Již koncem roku 2010 a po celý rok 2011 probíhala v Jihomoravském kraji vzdělávací akce pro terénní sociální pracovníky a pracovníky zajišťující agendu hmotné nouze. Vzdělávací akce byla financována z projektu „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Jihomoravském kraji“. Teoretická východiska témat, která byla mnou školena, byla zaměřena na teoretické pochopení fungování finančního trhu, tak aby mohly být dány základy pro praktickou aplikaci v každodenní práci pracovníka v sociální oblasti. Důraz byl kladen na praktickou aplikovatelnost, tak, aby sociální pracovník byl schopen pomoci sociálně slabším spoluobčanům v řešení jejich problémů, ale i pro rozšíření vlastních znalostí v oblasti financí. Celkem byla mnou školena následující témata: Finanční trh –komerční bankovnictví V tomto tématu bylo přiblíženo, jak pracují banky, jak je rozdělen bankovní systém v České republice a čím se vlastně banka zabývá. V praktické části jsme se zaměřili na bankovní produkty a jejich členění a zaměřili jsme se na chyby, které mohou nastat při převádění peněz z banky do banky. Co dělat, když jsou špatně poslány peníze, kde a jak ušetřit při přeposílání peněz z jedné banky do druhé. Poslední část semináře byla zaměřena na oblast peněz a to hlavně, jak poznat ochranné prvky na bankovkách a co dělat, když mám poškozenou bankovku a jaká mám práva a povinnosti. Účastníci kurzu toto téma hodnotili velmi kladně, protože jim umožní lépe pracovat jak se svými penězi, tak mohou poradit i svým klientům. Velmi ocenili, informace týkající se lhůt pro převod peněz z banky do banky a dále ochranné prvky na bankovkách. Bankovní a nebankovní poskytovatelé půjček Na toto téma se účastníci velmi těšili, protože je to téma, které se dotýká jich samotných, ale hlavně jejich klientů, kteří velmi snadno podléhají reklamním nátlakům trhu, bez znalostí důsledků svých rozhodnutí. Na tomto semináři jsme se zaměřili na členění úvěrů z různých hledisek, co musí obsahovat úvěrová žádost a co úvěrová smlouva. Vysvětlili jsme si co je to úrok, jak se počítá, co je to RPSN a hlavně co znamenají zkratky p.d, p.a. …..atd. Zde bylo velmi zajímavé, že sami účastníci neznali rozdíl mezi těmito zkratkami a velmi se pak podivovali, že úrok ve vyjádření 5% p.d. , je o mnoho horší než 18% p.a. Praktická část byla zaměřena na úvěrové registry, pravidla při poskytování úvěrů a rady rozumného zadlužení. Závěrem bylo provedeno srovnání bankovního a nebankovního poskytovatele půjček z různých hledisek (čas, poskytnutá částka, záruky…). Účastníci semináře byli spokojeni s probíranou problematikou a velmi aktivně se zapojovali do diskusí. Získané poznatky jim umožní pracovat s danou problematikou zadlužování se a případně mohou svým klientům dát radu, jak řešit vzniklou situaci, kde se obrátit a jaké kroky provést, aby se jejich situace vyřešila. Produkty finančního trhu se zaměřením na běžného občana Tento seminář byl zaměřen na produkty finančního trhu, které umožní zhodnocování volných financí a ochraně běžného občana. Blíže jsme se zabývali spořícími produkty jako jsou termínované vklady, spořící účty, vkladní knížky, běžné účty. Praktická část byla zaměřena na výhodnost či nevýhodnost jednotlivých produktů při plnění svých finančních cílů. Dále se seminář zabýval stavebním spořením, penzijním připojištěním, životním pojištěním a byla zde vysvětlena problematika podílových fondů. Probíraná tématika je velmi široká a opět teoretická východiska byla aplikována do praxe, tak aby sociální pracovník znal podstatu jednotlivých produktů a uměl pomoci vybrat, vhodný produkt. Zaměřili jsme se na pochopení vazby „riziko/výnos a likvidita a jejich vztah k času“. Účastníci si po tomto semináři uvědomili, že si mnohdy „kupují“ finanční produkty, které vůbec nepotřebují a nebo jsou nevhodné pro splnění jejich finančních cílů. Tento seminář sociálním pracovníkům umožnil poznat podstatu jednotlivých finančních produktů, jejich výhody/nevýhody, na co si dát pozor při uzavírání smluv a seznámení se s novinkami a novelami v dané oblasti. Platební karty jako další zdroj financí V tomto semináři jsme se zaměřili na rozdíly v kartách tj. co je to platební karta, co úvěrová a nákupní karta a jaké jsou mezi nimi vazby. Opět byl seminář veden k praktické využitelnosti sociálního pracovníka. Bylo poukázáno na výhody, ale i nevýhody kreditních karet, jak platit pomocí karty na internetu a na co si dát pozor. Jak se zachovat, když je karta ukradena, zneužita…atd. a kde se obrátit o pomoc. Praktická využitelnost účastníků je hlavně v rozpoznání rizik, která mi karty přinášejí, že je nutno nahlížet na karty, jako na hotové peníze, ovšem skryté v plastikové kartičce. Dále jak pracovat s kreditní tj. úvěrovou kartou, aby byla dobrý sluha a ne špatný pán. Cílem všech seminářů bylo seznámit účastníky s fungování finančního trhu, jaké se vyskytují finanční produkty, jejich klady a zápory a hlavně si uvědomění, že s penězi je třeba umět pracovat. Účastníci byli velmi spokojeni a ve všech seminářích vedli diskuse k dané problematice. Kladně hodnotili, že daná problematika byla vysvětlována jednoduchou a pro ně srozumitelnou formou a že si mohli, udělat ucelený přehled o světě financí. Shodli se na tom, že problematika finanční a ekonomické gramotnosti, by měla být více šířena mezi obyvatelstvem a začít by se mělo již u dětí na škole. Někteří účastníci hovořili o tom, že šli na seminář se smíšenými pocity a nakonec byli velmi rádi, že se jej zúčastnili a chtěli by dále pokračovat v navazujících tématech jako je právo a bydlení, exekuce…..Všichni se shodli, že seminář byl pro ně přínosem a pomohl jim v lepší orientaci ve světě financí a dalším profesním rozvoji. Ing. Ivana Karkošková, lektorka ekonomické gramotnosti