ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI VDĚLÁVÁNÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI- ING. JANA PAVLÁSKOVÁ

V rámci projektu „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Jihomoravském kraji“ jsem školila téma „Exekuce“, které bylo koncipováno jako dva semináře, z toho jeden seminář vedený lektorem a druhý seminář vedený lektorem se zapojením hosta, odborníka na danou problematiku. Téma exekucí bylo do projektu zařazeno naprosto v souladu s potřebami účastníků – sociálních pracovníků v terénu, pracovníků sociálních odborů i zaměstnanců a dobrovolníků poraden a občanských sdružení. Účastníci jsou s realitou vzrůstajícího množství exekucí, vedených často právě proti dlužníkům s nižších sociálním postavením a z vyloučených komunit, konfrontováni často. Téma exekucí je v médiích zmiňováno často, zřejmě pro svoji jakousi zvrácenou atraktivitu. Lidé „nepečující“ o své dluhy, často se základním vzděláním a nedostatečnou ochotou a schopností pochopit podmínky splácení konkrétního dluhu, ke kterému se zavázali nebo také s naivními a mylnými představami, že na malé dluhy věřitel zapomene nebo pro něj bude neatraktivní je vymáhat, jsou ve fázi vymáhání dluhů formou exekuce překvapeni rozsáhlými pravomocemi exekutorů i razantností uplatňování těchto pravomocí. Samozřejmě se často dovídáme také o pochybných praktikách při vymáhání dluhů a také o tom, že i vymahači dluhů, kteří nejsou exekutory a nejsou jim tudíž dány pravomoci jako exekutorům, zneužívají neznalosti dlužníků. Všeobecným cílem seminářů tedy bylo udělat sociálním pracovníkům více jasno v dané oblasti, tak, aby byli seznámeni s právy a povinnostmi obou zúčastněných stran exekučního řízení, což je nanejvýš užitečné pro jejich fungování ve styku s klienty. Kvalifikované poradenství navíc přináší v komunikaci s romským etnikem možnost navázání kontaktu, založeného na důvěře. Inteligentní a v sociální oblasti zkušení účastníci se s cílem seminářů ztotožnili – chápou a oceňují možnost získání nových poznatků, které přispějí právě k posílení jejich role jako kvalifikovaného poradce. A to i přesto, že někdy je situace u dlužníka bezvýchodná a dobrá rada objektivně neexistuje; hledat světlo na konci tunelu je zbytečné, když tam žádné není. Zde mohou sociální pracovníci fungovat alespoň v roli těch, kteří přispějí k položení základů prevence neúnosného zadlužování (nejen) v romské komunitě. Přiznejme, že školy i média v tom zatím dělají příliš málo. V seminářích jsme si vytyčili za cíl pomoci účastníkům k lepší informovanosti v dané problematice. Konkrétně to znamenalo: seznámit je s používanými pojmy i právními normami, pomocí kterých je tato činnost řešena; projít proces exekučního řízení krok za krokem včetně připomenutí zákonných lhůt jednotlivých kroků tohoto řízení i jednotlivých obranných prostředků proti exekučním krokům; seznámit s možnými výkony rozhodnutí se zdůrazněním specifik jednotlivých typů výkonu rozhodnutí, ať už se jedná o výkon rozhodnutí prodejem nemovitého majetku, movitého majetku, exekuci bankovních účtů a dalších finančních instrumentů, nebo o výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy či jiných příjmů. U všech zmiňovaných typů výkonu rozhodnutí bylo cílem seznámit s průběhem procesu, pravomocemi exekutorů a soudů, příčinami i následky; u srážek navíc s výpočty i rozdělením příjmů na ty, ze kterých lze a nelze srážet. Na popisu některých známých kauz bylo vysvětleno, v jakých situacích exekutoři jednali oprávněně (a např. také judikatura soudů jim dává za pravdu) a kde chybovali, případně jednali na hraně zákona a jak se mohli účastníci řízení bránit. Dalším cílem bylo seznámit s exekutorským zápisem jako nástrojem smluvního zajištění závazku mezi věřitelem a dlužníkem, o jehož využitelnosti, resp. také zneužitelnosti se poměrně málo ví, a to i přesto, že je stále hojněji využíván. Seminář připomněl i možnosti přeshraničního vymáhání, existenci exekutorů v jiných státech Evropy, vysvětlil problematiku společného jmění manželů z pohledu exekucí, přiblížil způsoby doručování a nastínil možné (a v mnoha směrech také nutné) novelizace právních norem z oblasti exekucí. Cílem seminářů bylo také informovat o užitečných internetových odkazech i o existenci bezplatných poraden, specializujících se právě na exekuce, neboť jsou vedeny odborníky – exekutory a právníky z exekutorských úřadů. V neposlední řadě bylo konkrétním cílem seminářů také diskutovat – nejen s lektorem nebo hostem, kterým byla ve druhém dni semináře vedoucí Poradny při finanční tísni v Ostravě, Mgr. Zdenka Libišová – Svobodová, ale také mezi účastníky. Jednalo se o popis konkrétních případů z praxe sociálních pracovníků, sdělování užitečných postřehů a zkušeností, seznámení s tím, co je v praxi nejvíce potřebné, s jakými potřebami se na ně obracejí klienti, co je dobré vědět nebo mít pro klienty připraveno a co se v jejich poradenství pro romské etnikum osvědčuje. Všech zmíněných cílů bylo za dva dny semináře dosaženo, téma bylo zvládnuto tak, že účastníci hned na místě (a po skončení také v písemném hodnocení) vysoce hodnotili využitelnost získaných poznatků – také vzhledem k atraktivitě tématu. Lektor uchopil téma částečně formou přednášky s využitím mnoha případů z praxe, částečně formou diskuze s účastníky i mezi účastníky. Obě formy se prolínaly, takže většina účastníků mohla být (a byla) v semináři průběžně zapojena. Na každém semináři se však vyskytlo několik účastníků, kteří se do diskuzí nezapojili, někdy pro jejich ostýchavost mluvit nahlas před ostatními, někdy pro malé zkušenosti s danou tématikou. Vždy ale jevili o dané téma zájem, neboť ostatní účastníci dávali najevo, že poznatky z dané oblasti jsou v sociální práci s romským etnikem rozhodně dobře využitelné. Motivace účastníků byla viditelná – chtějí svoji práci dělat dobře a informace, které lektor předává, se pochopitelně snáze vstřebávají formou semináře než formou čtení zákonných norem, příp. výkladů k nim. Dobrá motivace účastníků seminářů byla viditelná také na jejich zlepšení. Stát se sociálním pracovníkem zdatným nejen v sociální oblasti, ale také kvalifikovaným v potřebném a souvisejícím poradenství pro cílovou skupinu využívající jeho sociální práci – to byl cíl, který účastníci přijali za svůj. Téma nebylo pro některé účastníky snadné, také pro množství odborných pojmů a odkazů do právních norem. Při porovnání jejich zapojování do „hromadného“ testování pomocí kontrolních otázek na začátku seminářů a na jejich konci bylo jasné, že jednotlivá témata seminářů pochopili – a odpovídají rychleji a konkrétněji a s viditelnou vyšší jistotou ve svých odpovědích. Mnoho účastníků seminářů se zajímalo o další témata zahrnutá do programu tohoto projektu, ale také o jiná, např. připravovaný seminář s tématem „Právo a bydlení“, který rovněž přispěje ke zkvalitnění jejich poradenské role v sociální práci s romským etnikem. Ing. Jana Pavlásková, lektorka pro problematiku exekucí.