ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI VDĚLÁVÁNÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI- ING. JAROSLAV MANDERLA

Osobní bankrot a insolvenční řízení: Toto téma jsem rozdělil do následujících bloků:

 • Úvod do insolvenčního práva
 • Úpadek a hrozící úpadek
 • Způsoby řešení úpadku
 • Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení
 • Účinky zahájení insolvenčního řízení
 • Způsoby oddlužení
 • podmínky pro povolení oddlužení
 • Průběh insolvenčního řízení při oddlužení
 • Role insolvenčního správce
 • Průběh plnění při oddlužení
 • Podmínky plnění v průběhu oddlužení a důsledky jejich neplnění

 

Osvobození Celá tato problematika osobního bankrotu je v rámci našeho práva relativně nová – platí od roku 2008 a obsahuje řadu nových pojmů, jejichž porozumění je pro pochopení celé problematiky klíčové. Seminář tedy začínám obrazně řečeno testem na úvod, kdy zjištuji uroveň znalostí těchto klíčových pojmů. Jejich vysvětlení je pak věnován průběh semináře a na konci tento test zopakuji a účastníci si sami potvrdí dosažené znalosti a tudíž i orientaci v celé problematice. Úvodem hovoříme o nejčastějších důvodech, které přivedou lidi k osobnímu bankrotu. Tady se posluchači postupně vžijou do tématu protože velmi správně určí nejčastější příčiny osbního bankrotu jak to znají z podání od svých klientů. Poté seznámím posluchače z teoretickými možnostmi řešení osobního bankrotu a vysvětlím jejich důsledky, ale zejména rozdíly. Pokud se dlužník dostane do prodlení se splácením, tak jeho situace může skončit exekucí majetku, případně realizací zástavy nebo právě oddlužením. A právě oddlužení je jediné řešení, kdy dlužník i při nesplacení 100% dluhu může dosáhnout úplného oddlužení. Tímto zásadním rozdílem mezi možnými řešeními se postupně dostanu k oddlužení. Naprosto novému prvku v našem právním řádu a možnostem jeho využití pro práci sociálních pracovníků. Dle mých zkušemostí, a tento kurs to jen potvrzuje, je zatím v této cílové skupině jen velmi mírné povědomí o těchto významných instrumentech, které by podle mého názoru měli klíčoví sociální pracovníci znát velmi dobře. Ale nejen oni. Alespoň základní povědomí a hlavní principy oddlužení by měly být součástí vzdělání. Insolvenční rejstřík je nový instutut zavedený právě s insolvenčním zákonem a jeho transparentnost je pro posluchče vždy velmi udivující. O každém účastníkovi insolvenčního řízení si tam každý může přečíst vše, co tento účastník dodal soudu. Ale podstatné je, by to lidé věděli, že tak to je a nebyli pak překvapeni. Nemalý prostor věnuji upozornění na podvodné aktivity v této oblasti. Je nemálo „finančních poradců“ nabízejících oddlužení, ale ne všichni mají na mysli oddlužení podle insolvenčního zákona. Zde se opět využívá nevědomost dotyčných lidí a pod názvem oddlužení se skrývá jen snaha o vyčerpání posledních zbytků z již zdevastovaného rodinného rozpočtu. Velmi mnoho dotazů se vždy objeví v části věnované pro koho je oddlužení vhodné nebo kdy insolvenční soud zpravidla vyhoví žádosti o oddlužení. Toto je pro sociální pracovníky z mého pohledu zásadní. Protže další podrobné rady si už mohou buď oni nebo přímo jejich klienti vyžádat na odborných pracovištích. Nejlépe poradnách při finanční tísni. Ale znalost toho, jestli je tento klient vhodný a je zde vysoká pravděpodobnost úspěchu schválení oddlužení, tak nositelem této informace by měli být právě sociální pracovníci a pro případné podání žádosti již přesměrovávat na specializovaná pracoviště – nejlépe poradny při finanční tísni nebo bčanské poradny.

Čerpání úvěrů a půjček: Toto téma jsem rozdělil do nálsedujících bloků:

 

 • Posouzení schopnosti splácet – někdy vyjádřeno jako bonita dlužníka. Tady chci posluchačům ukázat jak může být toto téma široce pojato a co vše může obsahovat. Kromě toho lze ještě do posouzení schopnosti spláce zahrnout záležitosti jako záznamy v registrech dlužníků, výše splátek, zajištění a pojištění schopnosti splácet Naprostým základem zde ale je a musí být analýza rodinného rozpočtu – posouzení příjmů a výdajů a stabilizace rodinného rozpočtu ve formě přebytkového rozpočtu. Bohužel se pak mohou různé nesolidní společnosti pod tento výčet schovávat a obcházet tak povinnost posuzovat schopnost splácet.
 • Kroky při prodlení se splácením – marketingové materiály společností poskytujících půjčky nás zahrnou informacemi o tom, co vše si s jejich půjčkou budeme moci dovolit, ale už tam není ani zmínka o tom, co se stane když. Když se klient opozdí se splátkou o týden, o měsíc, nebude umět dostát celkovému závazku ve stanovenou dobu atd. Jak bude narůstat dlužná částka. Jaké budou sankce za prodlení?Posluchači pak jen nevěřícně kroutí hlavami jak během několika měsíců naroste dlužná částka o desítky ale i stovky procent jen prodleními ve splátkách.
 • Řešení ze strany dlužníka – tím bohužel v praxi nejčastějším je nečinnost. To je současně tím absolutně nejhorším řešením. Do potíží se může dostat každý, ale musí projevit vůi tyto potíže řešit. Takže komunikace s věřitelem a předkládání návrhů na řešení ve formě odkladu splátek, prodloužení doby splácení a tím snížení splátek – splátkový kalendář atd je to hlavní co v takové situaci je nutné dlužníkovi doporučit současně s dokumentací těchto kroků pro pozdější prokazování.
 • Nejčastější formy zajištění. Jednou z 5 nejčastějších příčin jak se lidé dostanou do osobního bankrotu je poskytnutí ručení za úvěr třetí osobě. Proto upozornění na právní důsledky poskytnutí ručení, zástavy nemovitosti nebo směnečného rukojemství je pro sociální pracivníky a pracovníky neziskových organizací nesmírně důležité. Stejně jako byť jen základní informace o směnách a jejich využití pro zajištění úvěrů zejména ve formě blanko směnek. Každý takovýto seminář se bohužel no vím několik nových příběhů, které již cílová kupina prožila se svými klienty v praxi, které mají jedno společné-na začátku absolutní neznalost v oblasti směnek a na konci rodinnou finannční tragédii. Bohužel stejná neznalost se stejnými důsledky panuje v oblasti rozhodčích doložek. Důsledky rozhodčí doložky zná a uvědomuje si jen nepatrná čát dospělé populace. Překvapení je pak o to větší.
 • Jak správně pracovat s dluhy ať už ve fázi před přijetím rozhodnutí o úvěru či při již poskytnutém úvěru jsou opět významná preventivní opatření, která ale dle sociálních pracovníků nenalézají dostatečnou pozornost u jejich klientů.
 • Dluhová past-jak snadno se dá do ní dostat a jak se to nejčastěji děje. No přeci tím nejjednodušším způsobem. Protože nemám na splátky úvěru tak si vemu úvěr další. Ale za horších podmínek. Ale matematika je jen jedna platí vždy. A tato situace nemůže skončit jinak než osobním bankrotem. Nejlépe opět demonstrováno na několika příkladech a účastníci se nestačí divit. Přesto, že si velmi cení získaného vzdělání, vidí posluchači často ten největší problém ve skutečnosti, že i oni se o podepsaných smlouvách svých klientů dovídají se značným časovým zpožděním a pak je jakákoli pomoc již velmi problematická neli nemožná. Ještě skeptičtější jsou pak v otázkách prevence nabírání dalších a dalších půjček. Jakékoli rady a varování se tady dle jejich názoru míjí účinkem.

 

Závěr: V očekáváních na úvod kurzu, která posluchači projevují se často opakuje návrh, aby tyto kursy byl častěji než jen jednou za měsíc. Pořadí témat často velmi vehementně požadují přeskupit tak, aby exekuce, úvěry a půjčky a osobní bankrot byly co nejdříve a obecná ekonomická témata až na závěr. V manuálech pro jednotlivé semináře by obvykle uvítali více volného místa na poznámky, aby je nemuseli vpisovat mimo manuál. Osvědčení o absolvování kursu by často přivítali ne až na konci ale i v průběhu, jako doložení absolvování jen části semináře. To je velmi častý požadavek, způsobený pravděpodobně strukturální změnou převedení výdeje sociáních dávek na úřad práce. I přesto, že jak jsem již uvedl výše, preventivní opatření a vzdělávání zatím nejsou u klientů naší cílové skupiny tak účinná, jsem osobně přesvědčen, že jen soustavným vzděláváním cílové skupiny a jejím prostřednictvím pak jejich klientů se tento stav a důvěra v účinnost těchto opatření bude postupně zlepšovat s tím jak se bude postupně zvyšovat ekonomická gramotnost obyvatel obecně. Protože si nedělám iluze, že jiná část obyvatelstva je na tom lépe než klienti naši cílové skupiny sociálních pracovníků. Lidé obecně o ekonomice, financích, finančních produktech a důsledcích právních podmínek využívaných ve financích vědí nesmírně málo a kurs podobný této ekonomické gramotnosti by měl navštívit a byl by přínosný pro drtivou většinu obyvatel. Ing. Jaroslav Manderla, lektor ekonomické gramotnosti