EKONOMICKÁ GRAMOTNOST POKRAČOVALA NAVAZUJÍCÍM SEMINÁŘEM EXEKUCE II

Projekt Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji pokračoval v měsíci únoru navazujícím seminářem o Exekucích. Téma exekucí je natolik exponované, že mu jsou v projektu věnovány dva dny. Po stručném připomenutí obsahu minulého semináře rozvíjeli účastníci dále poznatky o jednotlivých formách výkonu rozhodnutí. Na výkon rozhodnutí prodejem nemovitého a movitého majetku navázal výkon exekucí bankovního účtu a finančních produktů, kde se někdy setkáváme s nízkou informovaností bankovních úředníků. Dalším tématem byl výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy a jiných příjmů. Tomuto tématu byla věnována značná pozornost, protože právě srážky a metodiky jejich výpočtu, souběhu přednostních a nepřednostních pohledávek i řazení do pořadí jsou poměrně složité a ne vždy jsou dobře pochopeny. Seminář oživily praktické propočty i vysvětlení při počítání konkrétních příkladů. Dalším tématem bylo seznámení s exekutorským zápisem. Tento typ smluvního zajištění mezi věřitelem a dlužníkem se objevuje v praxi stále častěji a veřejnost málo ví o jeho využitelnosti, resp. i zneužitelnosti. Seminář připomněl i možnosti vymáhání ze zahraničí, problematiku společného jmění manželů v souvislosti s exekucemi a v neposlední řadě i právně zatím nedokonalou „exekuci“ družstevního bytu. Lektor představil také v poslední době mediálně populární téma možných (a v mnoha směrech také nutných) novelizací právních norem z oblasti exekucí. Vítané byly informace o užitečných internetových odkazech a také o poradnách, které se specializují právě na poradenství v oblasti exekucí, které mohou bezplatně navštívit klienti sociálních pracovníků, ať už sami nebo i se svými sociálními pracovníky. Dále účastníci a lektor diskutovali o konkrétních případech, které sociální pracovníci ve své praxi řeší, sdělovali si užitečné postřehy a zkušenosti právě z oblasti exekucí. Kvalifikované poradenství přináší v komunikaci s (nejen) romským etnikem možnost navázání kontaktu a nastolení vztahu důvěry, což celá skupina účastníků skládající se z inteligentních a v sociální oblasti zkušených lidí, chápe a oceňuje. Lektorem tohoto semináře byla Ing. Jana Pavlásková.