PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU

Projekt s názvem „Zvýšení ekonomické gramotnosti a rozvoj znalostí v oblasti problematiky bydlení klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Ústeckém kraji“ byl zahájen 1. července 2010 a bude probíhat po dobu 21 měsíců do 31. března 2012. Začátek projektu byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a tvorbu manuálu pro vzdělávací program právo a bydlení. Tato činnost byla ukončena na konci září 2010. Následně budou realizovány čtyři dvanáctidenní školící běhy (jeden školící den za měsíc) zaměřené na problematiku ekonomické gramotnosti a cyklus 5 jednodenních seminářů věnovaných otázce práva a bydlení (4 souběžné semináře). Mimo lektorské obsazení vlastních školících dnů budou na tři školící dny v rámci každého běhu ekonomické gramotnosti přizváni tři experti. Jeden odborník na osobní konkurzy, další odborník na čerpání úvěrů a půjček, poslední odborník na exekuce. Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu akreditovaného u MPSV ČR je zvýšit znalosti sociálních pracovníků v ekonomické oblasti a v oblasti problematiky práva a bydlení, tak aby je mohli uplatnit při práci s klienty, kteří se zejm. kvůli nezaměstnanosti ocitají ve finanční tísni, kterou řeší kolotočem půjček a úvěrů, s klienty, u nichž je míra ekonomické gramotnosti nízká, představy o fungování finančního trhu značně zkreslené a povědomí o právní problematice v oblasti financí téměř nulové. Mezi dílčí cíle patří: 1) uvést účastníky do problematiky makroekonomie a mikroekonomie, seznámit je s jednotlivými finančními a bankovními produkty, s jejich výhodami a nevýhodami, s možnostmi, jak co nejefektivněji nakládat s osobními financemi, 2) seznámit účastníky s právní problematikou v oblasti financí (co se stane, když klient neplní své závazky), s insolvenčním řízením, s formami, projevy a dopady exekucí, 3) seznámit účastníky s psychologickými aspekty provázejícími nezaměstnanost a její dopady, nedostatek financí, neuspokojení potřeb apod., 4) seznámit účastníky s problematikou bytového vlastnictví a s právními otázkami, které se bytového vlastnictví týkají, s problematikou nájmů a nájemních smluv, s možnostmi alternativního a sociálního bydlení, ale i s problematikou exekucí ve smyslu vystěhování. Cílové skupiny Projektu se účastní v rámci Ústeckého kraje celkem 78 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách z města Teplic, Chomutova, Kadaně, Děčína, Krásné Lípy a Litoměřic, dále pracovníci farní charity v Roudnici nad Labem, pracovníci Poradny pro občanství/občanská a lidská práva a zaměstnanci občanských sdružení NADĚJE a Komunitního centra Chánov. Výsledky V říjnu účastníci absolvovali první z dvanáctidílného cyklu seminářů zaměřeného na zvýšení ekonomické gramotnosti. V Roudnici nad Labem, Děčíně, Chomutově a v Teplicích se seznámili se základními pojmy makroekonomie, zjistili, na čem závisí výpočet HDP, jakou roli mají peníze, na čem spočívá hypotéza životního cyklu, co je to inflace a jaké jsou její stupně, seznámili se s cíli monetární a fiskální politiky apod. V listopadu na toto téma navázali seminářem věnovaným mikroekonomii, v prosinci seminářem zaměřeným na finanční trh a komerční bankovnictví. V následujících měsících (až do září 2011) je čeká dalších 9 vzdělávacích seminářů zaměřených na roli bankovních a nebankovních poskytovatelů půjček, na možnosti čerpání úvěrů a půjček, na problematiku insolvenčního zákona a konsolidaci úvěrů, právo a problém exekucí, čeká je seminář zaměřený na jednotlivé produkty finančního trhu, na možnosti využití platebních karet, ale i vzdělávací akce zaměřená na psychologické aspekty působení dlouhodobé nezaměstnanosti. V říjnu roku 2011 se rozběhne cyklus školení zaměřených na problematiku práva a bydlení. Pět jednodenních seminářů bude zaměřeno na otázky bytového vlastnictví, nájmů, alternativního bydlení, sociálního bydlení a exekucí. Celý projekt bude zakončen závěrečnou konferencí, která se bude konat v březnu 2012 v Ústí nad Labem. Mgr. Hana Fabíková, koordinátor projektu