PROBLEMATIKA PODPORY DE MINIMIS V RÁMCI PROJEKTU

Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/88.00316 s názvem Poradenské a podpůrné centrum pro ženy začínající podnikání a ženy již podnikající financovaný prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR, který realizuje společnost Petr Otáhal, s. r. o., je v režimu podpory de minimis (podpora malého rozsahu).

Příjemcem dotace a realizátorem projektu financovaného z OP LZZ je společnost Petr Otáhal, s. r. o., ale příjemcem podpory de minimis je cílová skupina projektu, tzn. ženy podnikatelky, které se účastní vzdělávacích a poradenských aktivit. V praxi to znamená, že celá dotace, která nám byla schválena, bude rozdělena rovným dílem mezi 278 podpořených žen podnikatelek. Konkrétně se jedná o částku cca 16.800 Kč, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací školení a poradenství (náklady na administraci projektu, honoráře lektorů a konzultantů, pronájem školicí místnosti, občerstvení účastníků, náklady spojené s uspořádáním závěrečné konference a vznik odborné publikace, kterou obdrží každá účastnice na konci realizace projektu). Každá z účastnic projektu se může zdarma zúčastnit 2 vzdělávacích seminářů a má nárok na maximálně 5 konzultací s odborníky.

Celková výše podpory de minimis poskytnuté jednomu subjektu nesmí v průběhu tří let překročit částku 200.000 eur, tj. zhruba 5.200.000 Kč. Každá zájemkyně o účast na vzdělávacích a poradenských aktivitách musí v souvislosti s přidělením podpory de minimis podepsat dva dokumenty: žádost o přidělení podpory de minimis a čestné prohlášení žadatele. Tyto dokumenty zasíláme poskytovateli podpory, který má miniálně 21 pracovních dnů na to, aby účastnice zavedl do centrálního registru příjemců podpory de minimis. Teprve v okamžiku, kdy obdržíme písemné vyjádření o tom, že daným účastnicím byla podpora přidělena, můžeme začít s realizací jednotlivých kurzů. Proto je pro nás velmi důležité, abychom od Vás obdrželi nejen přihlášku, ale také oba výše uvedené dokumenty související s přidělením podpory de minimis. Hana Fabíková, koordinátor projektu.