REALIZACE PROJEKTU UKONČENA

Cílem projektu, který realizovala společnost Petr Otáhal, a. s., od listopadu 2012 do konce října 2014, bylo podpořit 278 žen-podnikatelek z Moravskoslezského kraje a poskytnout jim odborné vzdělávací semináře a bezplatné poradenství v oblasti práva, marketingu, obchodu, financí a daní, personalistiky a managementu. Cílem projektu bylo podpořit 278 žen-podnikatelek z Moravskoslezského kraje. Nabízeli jsme podnikajícím ženám odborné vzdělávací semináře, které přispěly ke zdokonalení jejich dosavadní činnosti a celkově pozvedly úroveň jejich podnikatelských aktivit. Zároveň jsme jim poskytovali bezplatné poradenství a konzultace s odborníky. Každá účastnice se v rámci tohoto projektu mohla zúčastnit zdarma 2 vzdělávacích seminářů a měla nárok na 5 konzultací s odborníky. Rady konzultantů ženy mohly využít nejen ve svém profesním, ale i osobním životě.

 

Do projektu se nakonec zapojilo celkem 269 žen, z nichž se nám podařilo podpořit 258 žen (zúčastnily se alespoň 1 semináře, případně využily alespoň 1 konzultaci), úspěšných absolventek bylo 204 (zúčastnily se 2 seminářů, využily minimálně 4 konzultace). V průběhu realizace jsme uskutečnili 44 vzdělávacích seminářů, každého z nich se zúčastnilo v průměru 12 žen. Zapojeným ženám jsme celkem 1 118 individuálních konzultací v oblasti práva (82), financí a daní (111), ekonomiky, marketingu a obchodu (570), personalistiky a managementu (355). Semináře probíhaly v pronajatých prostorách v Ostravě (2 semináře se uskutečnily v Lubnu, 2 semináře v Opavě), termíny a místa konzultací si ženy domlouvaly individuálně přímo s poradci. V rámci realizace projektu jsme průběžně monitorovali a vyhodnocovali dopad těchto aktivit na cílovou skupinu, a to také v kontextu uplatnění rovných příležitostí.

 

Účast na seminář a individuální konzultace měly ženám vedle přínosu informací také pomoci se rychleji a lépe orientovat na českém trhu práce, vyrovnat se se svou pozicí ženy‑podnikatelky, naučit se zcela přirozeně konkurovat ostatním podnikatelským subjektům bez ohledu na jejich pohlaví a zejména využít získaných informací ke zlepšení komunikace (získávání informací, předávání informací, práce s informacemi, formulace sdělení, jednání a vyjednávání, tvorba plánů apod.), akčnějšímu získávání zakázek, k lepší spolupráci napříč trhem práce apod.

 

Naši lektoři a konzultanti se snažili ženám předat své zkušenosti a posílit jejich dovednosti a schopnosti pro možnost lepšího využití jejich postavení na trhu. Stranou nezůstala ani rovina gendru, tedy využití ženského fenoménu v přístupu k práci a řešení pracovních i vztahových situací bez toho, aby soupeřily jak s partnery muži, tak s partnerkami ženami. Naopak nám šlo o společné pochopení jedinečnosti osobnosti člověka, jeho konkrétních předpokladů k úspěchu, poučení se z jednání druhých a využití jeho jedinečných dovedností k individuálnímu podnikatelskému úspěchu.

 

Realizace projektu byla zahájena na konci roku 2012 sestavením realizačního týmu projektu a vytvořením harmonogramu činností tak, abychom na jaře mohli začít školit a poskytovat konzultace. Do projektu se postupně zapojilo 13 lektorů a konzultantů (JUDr. Lenka Mecová, JUDr. Jiří Bodnár, Ing. Ivana Karkošková, Ing. Renata Urmaničová, Ing. Zlatko Tvrdoň, Ing. Magdalena Silonová, Petr Otáhal, Ing. Kateřina Dudková, Alice Mazurková, Bc. Iveta Štolbová, Jitka Prokopová, MBA, Mgr. Hana Fabíková a Ing. Petr Durčák. Nabídku vzdělávacích seminářů představovala tato témata:

 

 • Externí a interní komunikace – uskutečnili jsme 6x
 • Právo v podnikání – uskutečnili jsme 3x
 • Trestněprávní odpovědnost vedoucích pracovníků – uskutečnili jsme 1x
 • Zákoník práce – uskutečnili jsme 1x
 • Kalkulace nákladů v souvislostech – uskutečnili jsme 3x
 • Plánování a delegování v podnikatelské praxi – uskutečnili jsme 3x
 • Porada jako nástroj výkonného řízení – uskutečnili jsme 3x
 • Strategické myšlení podnikatele – uskutečnili jsme 4x
 • Týmové role a motivace v kolektivu – uskutečnili jsme 5x
 • Účinné ovlivňování v podnikatelské praxi – uskutečnili jsme 5x
 • Základy financí – uskutečnili jsme 6x
 • Základy marketingu a PR – uskutečnili jsme 4x

 

Obsah jednotlivých témat byl vždy přizpůsobován s ohledem na praxi a činnost zapojených žen, tak aby byla účast na seminářích pro ně co největším přínosem. Lektoři byli od samého počátku zapojeni do přípravy vzdělávacích programů, jak učební materiály, tak metody výuky a zaměření jednotlivých seminářů byly orientovány na podnikatelskou praxi dané cílové skupiny. Účastnice oceňovaly zejména množství příkladů, zaměření na praktické využití poznatků, možnost diskuse s ostatními účastnicemi, výměnu zkušeností a zaměření seminářů nejen na profesní, ale i osobní rozvoj. Vzdělávací semináře jsme se snažili organizovat tak, aby se dané akce vždy zúčastnily ženy s podobným profesním zaměřením a lektor tak obsah výuky mohl co nejvíce přizpůsobit specifickým požadavkům účastnic.

 

V průběhu realizace projektu jsme byli nuceni řešit několik problémů spojených zejména s ne zcela snadným získáváním cílové skupiny pro účast v projektu. Obtíže způsoboval již samotný fakt, že projekt byl realizován v režimu podpory de minimis, která byla přidělována přímo jednotlivý ženám. Neustále jsme museli vysvětlovat princip podpory de minimis a překonávat počáteční nedůvěru žen k podpisu několikastránkového prohlášení. Problematické se ukázalo také omezení bezplatně se zúčastnit maximálně dvou seminářů a pěti konzultací s odborníky – některá žena měla zájem jen o konzultace, jiná naopak o semináře. Často jsme museli naplánované semináře rušit, neboť se na ně přihlásil velmi malý počet žen (vzdělávací akce jsme plánovali pro skupinu 12 žen, realizovali jsme je od minimálního počtu 6 žen). Také nás překvapil velmi nízký zájem o individuální konzultace v oblasti práva. Naopak největší zájem byl o konzultace z oblasti obchodu, personalistiky a managementu. Stejně tak se ukázalo, že část žen, i přesto, že projevila obrovský zájem o účast v projektu, se nakonec z nejrůznějších důvodů (nedostatek času, pracovní povinnosti, nevyhovující termíny školení apod.) žádných aktivit neúčastnila.

 

V průběhu projektu jsme průběžně vyhodnocovali zpětnou vazbu nejen na základě přímých rozhovorů s lektory a zapojenými ženami, ale také pomocí dotazníků, které účastnice vzdělávacích seminářů vyplňovaly na konci každé akce. Pomocí pětibodové stupnice hodnotily (stejně jako ve škole) celkový dojem ze semináře, jeho odbornou úroveň, organizaci semináře, osobnost lektora a jeho odbornou úroveň, aktivitu ostatních účastníků a to, zda seminář naplnil jejich očekávání. Účastnice školení měly možnost do dotazníku doplnit vedle svých postřehů a připomínek také to, co je na semináři zaujalo, co se jim líbilo, kterým tématům by se chtěly dále věnovat, ale také mohly uvést vše, co se jim naopak nelíbilo. V drtivé většině případů tyto dotazníky odrážely spokojenost žen, které se seminářů zúčastnily.

 

V rámci šíření výstupů projektu a osvěty jsme každý druhý měsíc uveřejňovali v regionální příloze MF Dnes inzerát upozorňující na rovné příležitosti a propagující uvedený projekt. Nechali jsme také vyrobit videospot upozorňující na rovné příležitosti mužů a žen (videospot jsme umístili na www.petrotahal.cz, poslali do regionální televize, prezentovali jsme jej na všech vzdělávacích akcích realizovaných společností Petr Otáhal, a. s., a to nejen v rámci realizace projektu, ale i u všech klientů vzdělávacího institutu). Také jsme distribuovali letáky zdůrazňující rovnost žen a mužů, zvl. v podnikatelském prostředí (letáky jsou součástí každého vzdělávacího manuálu na všech akcích pořádaných společností Petr Otáhal, a. s.). V rámci realizace projektu byla vytvořena odborná publikace s názvem Kariéra – konkurence – konflikty a podtitulem Ženy v podnikání. Publikace je rozdělena do několika částí, autorsky se na ní podílely PhDr. Alena Sehnalová, Ing. Mgr. Miroslava Kameníková, Ing. Renata Urmaničová a Mgr. Hana Fabíková. V publikaci jsme se zaměřili na nejčastější problémy, s nimiž se ženy v rámci své profesní dráhy setkávají, naleznete zde rady, jak uspět nejen v mužské konkurenci, ale také osudy několika žen, jimž podařilo být úspěšné. Publikace byla vytištěna v nákladu 500 kusů a rozdistribuována zájemcům z řad zapojených žen, ale i z řad nejrůznějších organizací působících v soukromém i veřejném sektoru. V elektronické podobě je k dispozici na stránkách www.petrotahal.cz.

 

Celý projekt byl zakončen závěrečnou konferencí, která se uskutečnila 24. října 2014 v Ostravě v hotelu Imperial. Zúčastnilo se jí 100 osob, mezi účastníky byly jak ženy, které se účastnily aktivit projektu, tak zástupci právnických a fyzických osob nejen z Moravskoslezského kraje. Cílem konference byla vedle prezentace výstupů a výsledků projektu také širší diskuse nad problematikou rovných příležitostí v podnikání a prezentace dalších aktuálních témat vycházejících ze zkušeností zapojených lektorů a konzultantů během práce s podnikatelkami, ať už během vzdělávacích seminářů či během poskytování individuálních konzultací. Zároveň jsme zde distribuovali odbornou publikaci a prezentovali vytvořený videospot.