ZAHÁJENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRÁVO A BYDLENÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Ve dnech 5. 3. – 9. 3. 2012 probíhal v rámci projektu Rozvoj znalostí v oblasti problematiky „Právo a bydlení“ klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR v Plzni a v Klatovech seminář na téma „Právo a bydlení – bytové vlastnictví“, který byl určen především pro pracovníky ze sociální sféry. Účelem tohoto kurzu bylo, aby si účastníci osvojili jednak základní právní terminologii související s majetkovými právy a jednak se seznámili se základními právními instituty zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění změn a doplňků, a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Během celého týdne bylo možné se setkat se zájmem účastníků o dané téma, které bylo lektorem navíc doplněno o poznatky z advokátní praxe, ke kterým mimo jiné patřilo také to, jakým způsobem se bránit proti neoprávněnému zásahu do práv v souvislosti s bydlením, jak sepsat jednoduchou žalobu, a jaká kritéria je nutné splnit, aby nemajetní občané měli možnost zdarma využít služeb advokáta. Po absolvování tohoto semináře jsou účastníci schopni poskytnout lidem se sociálními problémy kvalifikovanou radu, jak řešit svoje právní problémy v oblasti nájemního bydlení, jednostranného zvýšení nájemného, a případně i tehdy, pokud jsou členy společenství vlastníků jednotek. JUDr. Michal Stecker, lektor vzdělávacího programu.