Obchodní podmínky

Obchodní podmínky veřejných kurzů

1) Cena za poskytované vzdělávací služby je tvořena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb. ve znění násl. úprav a novelizací a její nepřekročitelná výše je uvedena v závazné objednávce. Cena vzdělávací služby zahrnuje: školné, tzn. zajištění kvalifikovaného lektora, lektorský honorář, dopravu lektora, případné ubytování lektora, autorská práva k učebním manuálům, technické a didaktické pomůcky, výuku v požadovaném rozsahu a kvalitě, vydání osvědčení, poskytnutí zpětné vazby o vzdělávací akci, základní organizační zajištění, občerstvení v průběhu dne (např. káva, čaj, voda, chlebíčky, koláčky apod.) a osobní péči manažera projektu. Cena vzdělávací služby nezahrnuje DPH.

2) Aktuální informace o kurzech (místo konání, začátek kurzu atp.) jsou vždy uvedeny na internetových stránkách zhotovitele. V případě jakýchkoliv dalších dotazů se objednatel může obrátit na kontaktní osobu – manažera projektu vzdělávání, který je uveden v zápatí této objednávky.

3) Objednatel souhlasí s platbou fakturou – daňovým dokladem. Na základě této objednávky je objednateli vystavena faktura – daňový doklad na celkovou cenu vzdělávacích služeb včetně DPH. Datum vystavení faktury – daňového dokladu a datum uskutečnitelného zdanitelného plnění jsou totožné s datem vystavení objednávky. Splatnost faktury je stanovena dohodou na: 14 kalendářních dnů od jejího vystavení.

4) Zhotovitel plní požadavky normy EN ISO 9001:2008. Objednatel souhlasí s tím, že údaje uvedené v této objednávce jsou zhotovitelem služby shromažďovány, evidovány, archivovány a používány pro potřeby obchodního a ekonomického styku. Zhotovitel je veden v registru správců osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, pod č. j. 00024766.

5) Objednatel má právo kdykoliv před konáním kurzu změnit účastníka kurzu. Tuto změnu provede písemně, nebo e-mailem na adresu poskytovatele. Na kurz může také vyslat náhradníka (např. v případě nemoci řádného účastníka). Náhradník je povinen napsat údaje o své osobě do prezenční listiny. Tato změna, nebo vyslání náhradníka, není nijak zpoplatněna.

6) Objednatel má právo kdykoliv před poskytováním vzdělávací služby objednávku, nebo její část, zrušit, nebo má právo se kurzu nezúčastnit. V takovém případě účast na kurzu propadá, resp. se ruší, a účastnický poplatek se nevrací. V případě, že doposud nebyl účastnický poplatek (zpravidla faktura daňový doklad) uhrazen, je povinnosti objednatele účastnický poplatek v plné výši uhradit.

7) Objednatel má právo reklamovat poskytnutou vzdělávací službu, a to do 10 pracovních dnů ode dne poskytnutí vzdělávací služby. Reklamaci objednatel uplatní písemně (běžnou poštou, nebo e-mailem) do sídla zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že v co nejkratším termínů posoudí reklamační nárok objednatele a bude ho informovat o výsledku reklamačního řízení.

8) Veškeré změny a dodatky této objednávky mohou být činěny pouze písemně.

9) Jakékoli sporné otázky nebo nedostatky, které vyplynou z plnění této objednávky, se zavazují obě strany řešit nejprve operativně dohodou, a to na společném jednání, které má právo vyvolat každá ze smluvních stran. Pokud se strany nedohodnou, strany se dohodly, že bude spor předán k rozhodnutí soudu v sídle zhotovitele.

10) Objednatel potvrzuje, že obchodní podmínky četl, řádně jim porozuměl, souhlasí s touto závaznou objednávkou, povinostmi z ní plynoucí, a těmito smluvními podmínkami a svůj souhlas potvrzuje odesláním, případě podepsáním, objednávky.

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů dle GDPR

Společnost Petr Otáhal, a.s., IČ: 26820927, se sídlem Jiráskova 490, 738 01 Frýdek-Místek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10522 (dále jako „správce“) si Vás dovoluje informovat o tom, jak a proč zpracovává Vaše osobní údaje.

Tyto zásady se týkají zejména zákazníků správce, kteří se správcem uzavírají kupní smlouvu přes e-shop správce, aby si tímto způsobem výhodně objednali hračky nebo jiné produkty nabízené správcem, ale v omezené míře také návštěvníků internetových stránek správce.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. května 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).


Rozsah zpracování (kategorie osobních údajů)

1.         Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro účely zpracování, zejména tedy pro účely vzájemných obchodních vztahů jako jsou předsmluvní jednání a následné plnění uzavřených smluv. Jedná se zejména o kontaktní a identifikační údaje (jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo) a další údaje potřebné pro plnění smlouvy.

2.         Jste-li našim zákazníkem a projevíte o to při objednávce zájem, budeme se na Vás občas obracet s nabídkou našich produktů, slevových akcí, věrnostního programu a další podobou přímého marketingu. Vaše osobní údaje pak budeme zpracovávat také v rozsahu nezbytném pro přímý marketing, zejména tedy identifikační a kontaktní údaje.

3.         Zvláštní kategorií osobních údajů jsou tzv. soubory cookies. Jedná se o malé datové soubory, které se z našich internetových stránek prostřednictvím Vašeho prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení. Tyto soubory zajišťují lepší uživatelský komfort a lepší funkčnost našich internetových stránek, a zejména umožní rychlejší načtení již navštívených stránek, budou si pamatovat, jaké zboží máte v košíku, a umožní Vám zůstat přihlášeni na Vašem uživatelském účtu. Tzv. reklamní cookies, které se využívají za účelem cílené reklamy, na našich internetových stránkách nevyužíváme. Ukládání souborů cookies můžete zakázat ve Vašem prohlížeči nebo tyto soubory z Vašeho zařízení ručně vymazat. To však bude mít vliv na funkčnost našich internetových stránek, které si Vás nebudou pamatovat.


Účel a právní základ zpracování

4.         Vaše osobní údaje zpracováváme hned k několika účelům. Primárním a hlavním účelem je však uzavření a plnění smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Dalším účelem zpracování je plnění našich mnoha zákonných povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme ještě za účelem přímého marketingu, a po ukončení vzájemných obchodních vztahů také za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, zejména kdybychom museli některé z dokumentů obsahujících Vaše osobní údaje předložit jako důkaz v soudním řízení.

5.         Právním základem zpracování je plnění smlouvy mezi námi jako správcem a Vámi jako zákazníkem, subjektem údajů. Právním základem překrývajícím se v určitém rozsahu je plnění právních povinností, a to zejména ve vztahu k některým daňovým a účetním předpisům – např. dle zákona o dani z přidané hodnoty musíme uchovávat účetní doklady po dobu 10 let od konce účetního období. Právním základem pro zpracování za účelem přímého marketingu je náš oprávněný zájem. Proti tomuto však u nás můžete kdykoliv uplatnit námitky a my již Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu nebudeme zpracovávat. Náš oprávněný zájem je také titulem pro zpracování v případě, kdy osobní údaje uchováváme po dobu 10 let zejména pro případ, že bychom museli tyto osobní údaje nebo dokumenty, na kterých se tyto osobní údaje nacházejí, předložit jako důkazy v soudním sporu. Našim oprávněným zájmem je tedy naše právní ochrana, a to po dobu běhu promlčecí lhůty.


Doba zpracování

6.         Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy, resp. po dobu, kdy u nás máte veden zákaznický účet. Z důvodu našeho oprávněného zájmu uchováváme Vaše osobní údaje dalších 10 let po zániku smlouvy z důvodu naší ochrany v případném soudním sporu, což odpovídá objektivní promlčecí lhůtě dle občanského zákoníku. Některé z osobních údajů zpracováváme po dobu pevně stanovenou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti daňové a účetní.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

7.         K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze naši zaměstnanci, příp. externí účetní, daňoví a právní a jiní poradci, kteří dostávají tyto osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Zároveň Vaše zejména kontaktní údaje předáváme poskytovatelům přepravních služeb za účelem dodání Vámi objednaného zboží. Nepředáváme osobní údaje jiným třetím osobám, s výjimkou orgánů veřejné moci (zejména finanční úřad) při plnění našich právních povinností.

Kontakt na správce

8.         Nemáme sice pověřence pro ochranu osobních údajů, nicméně se na nás můžete jako na správce kdykoliv obrátit na emailu: sekretariat@petrotahal.cz, či písemně na adrese našeho sídla (Jiráskova 490, 738 01 Frýdek-Místek). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

Vaše práva dle GDPR

9.         V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo výmazu a další práva stanovená v GDPR.

10.       Pokud nesouhlasíte, abychom Vaše osobní údaje využívali za účelem přímého marketingu, máte právo vznést námitky proti tomuto zpracování, a to prostřednictvím e-mailu dle čl. 8 těchto zásad zpracování. Jakmile od Vás obdržíme tyto námitky, přestaneme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat. Na toto své právo budete upozorněni navíc v každém marketingovém e-mailu, který od nás obdržíte.

11.       Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.