MBA – MODUL STRATEGICKÝ MANAGEMENT PRO NOVOU SKUPINU STUDENTŮ

Dne 29.10.2021 proběhl v digitálním prostředí Whereby první a druhý seminář předmětu Strategický management v rámci studia MBA. Cílem prvního semináře bylo seznámit účastníky s důvody pro využívání strategického managementu pro dlouhodobou úspěšnost firem, s různými přístupy k přípravě firemní strategie (klasický strategický management, strategie modrých oceánů, spirálový management, balanced scorecards, lean management a další) a s příležitostmi a ohroženími vyplývající z nástupu digitální ekonomiky. Druhý seminář se věnoval strategickým analýzám. Jeho cílem bylo seznámit účastníky s činnostmi, které vedou k detailnímu poznání trhu, na němž firma působí, jejích zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a dalších zainteresovaných skupin. Součástí bylo definování stávajícího i budoucího potenciálu trhu s vytvářením scénářů jeho dalšího možného vývoje, metody jako SLEPTE, Porterův model 5 konkurenčních sil apod. Všechny tyto analýzy sloužily jako hlavní vstup pro SWOT analýzu a pro zpracování strategických cílů a operací v jednotlivých oblastech. Výuka byla provázena praktickými příklady z praxe. Součástí semináře byly i informace o tom, proč se ve firmách strategické řízení nedaří zavést, jak se k němu staví velké a střední firmy a jak jeho zavedení nebo nezavedení pomáhají nebo brání postoje klíčových zaměstnanců. V následujícím semináři se účastníci budou věnovat metodám pro nastavování strategických cílů firmy a jednotlivých procesů a jejich zavádění do praktického života. Ing. Kamil Košťál, MBA, lektor.