METODA DOE – PROCESY POD KONTROLOU

V úterý 9. října 2018 se setkali u „kulatého stolu“ výrobní ředitelé firem ze Severní Moravy a Slezska. Téma semináře bylo DOE – procesy pod kontrolou. O své zkušenosti a doporučení z oblasti komunikace doplnila setkání Ing. Vlaďka Roldánová. Seminář byl pořádán pod záštitou Klubu personalistů Moravy a Slezska, z.s. ve spolupráci s firmou Petr Otáhal, a.s. a Forum Industriale. Již úvodní seznámení všech aktérů proběhlo v příjemné přátelské atmosféře. Během tohoto seznámení se otevřela témata, která účastníky semináře při jejich každodenních pracovních činnostech nejvíce trápí. Poté lektor představil metodu plánovaného experimentu DOE a seznámil posluchače s konkrétními příklady z její úspěšné aplikace v praxi. Na těchto příkladech ukázal, že metoda umí ušetřit časové, lidské i finanční zdroje v oblasti návrhu i v oblasti výroby, kdy se potýkáme např. s opakovanými reklamacemi nebo s rostoucími požadavky na kvalitu ze strany našich zákazníků. Následně lektor představil metodu na praktickém příkladu od zvolení znaku kvality a jednotlivých faktorů přes sestavení plánu experimentů, provedení a analýzu zaznamenaných hodnot až po ověření výsledků experimentů. Poukázal na nesporné výhody metody v naprosté minimalizaci pokusů s maximálním efektem při zjištění, které faktory mají na kvalitu produktu podstatný vliv, jakou úroveň faktorů je nutno nastavit a jak vysokou úroveň kvality lze s optimální kombinací faktorů dosáhnout. Současně se snažil prezentovat co nejjednodušší přístup při výpočtech tak, aby celá metoda byla co nejjednodušeji pochopitelná a použitelná pro praxi. Zodpověděl dotazy, které v průběhu celého výkladu cílily na praktickou aplikaci. Po přestávce na občerstvení se slova ujala Ing. Vlaďka Roldánová a poukázala na nutnost správné komunikace při aplikaci metody DOE. Seznámila účastníky se základními principy komunikace od zodpovězení otázky „proč?“ až po zakotvení nových přístupů do firemní kultury. Posluchači souhlasili s nutností správné komunikace s podřízenými a v rámci diskuse dovedli uvést konkrétní příklady z praxe k přednášenému tématu. Na konci celého semináře proběhla závěrečná diskuse na obě probíraná témata. Většina účastníků se shodla na tom, že prezentovaná metoda je v praxi uplatnitelná a někteří již viděli možnost její aplikace přímo v jejich společnosti. Rovněž si uvědomili nutnost správné komunikace. Celé setkání bylo všemi stranami hodnoceno velice pozitivně. Dovolte, abych závěrem vyslovil přání, abychom se na podobných příjemných akcích mohli setkávat častěji, pravidelně a v dostatečném počtu. Ing. Michal Bohuš, Ph.D., lektor.