SEMINÁŘ DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A ŠIKANA PRACOVIŠTI

Dne 14. dubna 2022 proběhl pro vybrané pracovníky Magistrátu města Ostravy seminář s názvem „Diskriminace v pracovněprávních vztazích a šikana na pracovišti“. Cílem výuky bylo definovat veškeré aktivity spadající do oblasti diskriminace v pracovněprávních vztazích v návaznosti na specifika práce ve veřejné správě, zaměřit se na rozbor různých forem mobbingu a ujasnit si efektivní způsoby obrany. Seminaristé získali stručný návod, jak postupovat v případě diskriminace a konkrétní kroky, které by v kritické situaci měli podniknout. Celý seminář směřoval k prohloubení znalostí v široké oblasti diskriminace, rovněž ke zlepšení povědomí v oblasti mobbingu i bossingu či sexuálního obtěžování. V závěru semináře účastníci ocenili možnost účasti na tomto semináři, který hodnotili jako velmi přínosný a využitelný v praxi. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.