ZAHÁJEN DRUHÝ BĚH KURZU PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Dne 26. 6. 2012 byl v Ostravě zahájen druhý běh kurzu v rámci projektu Restart – podpora pracovní integrace.  Prvních jedenáct dnů výuky je věnováno motivačním tématům, kdy účastníci získají znalosti a dovednosti z oblasti orientace na trhu práce, pracovně právní problematiky, přípravy na výběrová řízení  a hodnotící pohovory,  zvládání stresu či finanční gramotnosti. Od 13.  7. 2012 pak naváže samotná rekvalifikace s časovou dotací 150 hodin, zakončená závěrečnou zkouškou k získání osvědčení na pozici Pracovník v sociálních službách.

Důležitou změnou v projektu je rozšíření cílové skupiny. Kromě osob se základním vzděláním do 25 let jsou do kurzů  nově zařazeny také nezaměstnané ženy a muži se základním vzděláním nad 50 let věku.

 

Do konce letošního roku budou zorganizovány ještě další tři běhy tohoto kurzu. Zájemci o účast v kurzu se mohou obrátit na koordinátora cílové skupiny Bc. Milana Ježka, tel. 734 659 688,milan.jezek@petrotahal.cz.