REALIZACE PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA PRACOVNÍ POZICI STRÁŽNÝ V PLZEŇSKÉM KRAJI

V měsících listopad, prosinec 2011 proběhlo vzdělávání osob se zdravotním postižením, k získání pracovního uplatnění na pracovní pozici strážný, realizované v Klatovech a následně probíhá realizace v Tachově, kdy toto vzdělávání bude ukončeno závěrečnými zkouškami odborné způsobilosti v lednu 2012. Společnost Petr Otáhal s.r.o. tímto nabízí osobám zdravotně postiženým a znevýhodněným účast na akreditovaném rekvalifikačním kurzu se získáním dílčí kvalifikace „Strážný“, v rámci schváleného projektu spolufinancovaného z ESFČR. Projekt je jedinečný v souladu s reakcí na legislativní změny týkající se odborné způsobilosti pro výkon pracovní pozice strážný. Úspěšným absolventům rekvalifikačního kurzu je garantováno pracovní uplatnění na pozici strážný v rámci daného projektu. Lidé se zdravotním znevýhodněním jsou nejhůře uplatnitelní na trhu práce. Osoby zdravotně znevýhodněné, vedené na ÚP ztrácejí naději, že nové pracovní uplatnění si již nenajdou. Mít práci znamená pro tyto osoby velký úspěch, protože zjistí, že jsou pro společnost ještě užiteční. Výběr pro účast v daném projektu probíhá dle nabídky ÚP v konkrétních kontaktních místech, a na základě doložení zdravotní způsobilosti pro danou pracovní pozici a prokázáním trestní bezúhonnosti. Vybraní uchazeči se pak účastní patnácti denního teoretického vzdělávání, kde získávají velice důležité informace o právním vědomí bezpečnostní činnosti, základům kriminalistiky, psychologie, jsou seznámeni s bezpečností práce a požární ochranou, získávají informace o integrovaném záchranném systému. Učí se komunikovat a reagovat v různých konfliktních modelových situacích, se kterými se mohou setkat při výkonu činnosti bezpečnostního pracovníka. Tyto jsou v hodinách přímo realizovány, jako by je zažili v praxi, využívá se přitom metoda zážitku v realizované praxi. Tímto si osvojují metodiky soukromé bezpečnostní činnosti, taktéž je účastníkům kurzu předvedena spousta věcných bezpečnostních prostředků, které slouží k jejich ochraně, se kterými se učí zacházet, aby je uměli použít. Účastníkům jsou předváděny různé bezpečnostní systémy používané při soukromé bezpečnostní činnosti, naučí se základům první pomoci a sebeobrany. Teoretickou výuku zabezpečuje lektor Bc. Lubomír Hejna, s dlouholetou praxí a zkušenostmi v činnosti bezpečnostních složek. Po absolvování teoretické výuky uchazeči vykonávají praxi, která je vždy realizovaná přímo u bezpečnostních agentur, kde si teoretické vědomosti ověří v praxi, pod vedením zkušeného pracovníka. Všichni uchazeči, kteří se do rekvalifikačního kurzu přihlásí by měli danou problematiku zvládnout, pokud pro ní mají vlohy a přistupují k výuce a praxi svědomitě, úspěšným složením závěrečných zkoušek před komisí autorizovaných osob Ministerstva vnitra ČR. Úspěšnost uchazečů již uskutečněných kurzů je cca 93,5%, což představuje veliký úspěch realizovaného projektu. Tímto bych chtěl popřát úspěšným uchazečů mnoho úspěchů v novém zaměstnání a poděkovat všem, kteří se podíleli svou činností na těchto kurzech. Důležitost realizace tohoto projektu v závislosti na poptávce těchto pracovníků na trhu práce je fakt, že bezpečnostní agentury při vypisování požadavků na volná nebo nově zřízená místa požadují, aby tito noví zaměstnanci splňovali všechny zákonné požadavky, tzn. aby byli zdravotně způsobilí k této činnosti, trestně bezúhonní a splňovali již zákonem stanovenou podmínku odborné způsobilosti dle § 17 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a dle Zákona č. 155/2010 Sb.. Přijetím těchto vyškolených a odborně způsobilých pracovníků, bezpečnostní agentury šetří své náklady, a z těchto nemalých důvodů odpadají veškeré starosti s výcvikem a zkouškami odborné způsobilosti nových pracovníků, které by museli zajišťovat sami. Bc. Lubomír Hejna – lektor vzdělávání