EKONOMICKÁ GRAMOTNOST POKRAČUJE NAVAZUJÍCÍM SEMINÁŘEM EXEKUCE II

Projekt „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“ pokračoval navazujícím seminářem o exekucích. Téma exekucí je natolik exponované, že mu jsou v projektu věnovány dva dny. Po stručném připomenutí obsahu minulého semináře rozvíjeli účastníci dále poznatky o jednotlivých formách výkonu rozhodnutí. Na již popsané způsoby výkonu rozhodnutí navázal výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy a jiných příjmů. Tomuto tématu byla věnována značná pozornost, protože právě srážky sociální pracovníci často svým klientům vysvětlují a metodiky jejich výpočtu, souběhu přednostních a nepřednostních pohledávek i řazení do pořadí jsou poměrně složité a ne vždy jsou dobře pochopeny třeba i mzdovými účtárnami. Seminář oživily praktické propočty i vysvětlení při počítání konkrétních příkladů.

Zpestřením semináře byla přítomnost hosta – odborníka z praxe. Ten hovořil o opravných prostředcích v exekučním řízení – návrzích na zastavení a odklad exekuce, námitkách, návrzích o vyškrtnutí věcí ze soupisu a vylučovacích žalobách. Také připomněl problematiku společného jmění manželů v souvislosti s exekucemi, vymáhání výživného a v neposlední řadě i právně zatím nedokonalou „exekuci“  družstevního bytu.

Do obsahu semináře bylo také zahrnuto téma možných (a v mnoha směrech také nutných) novelizací právních norem z oblasti exekucí. Vítané byly informace o užitečných internetových odkazech a také o poradnách, které se specializují právě na poradenství v oblasti exekucí, které mohou bezplatně navštívit klienti sociálních pracovníků, ať už sami nebo i se svými sociálními pracovníky.  Dále účastníci, lektor i host diskutovali o konkrétních případech, které sociální pracovníci ve své praxi řeší, sdělovali si užitečné postřehy a zkušenosti právě z oblasti exekucí. Kvalifikované poradenství přináší v komunikaci s (nejen) romským etnikem možnost navázání kontaktu a nastolení vztahu důvěry, což celá skupina účastníků skládající se z inteligentních a v sociální oblasti zkušených lidí, chápe a oceňuje. Ing. Jana Pavlásková, lektorka.