JEŠTE JEDNOU K PODPOŘE DE MINIMIS

V souvislosti s podepisováním dokumentů týkajících se přidělení podpory de minimis se v hlavách zapojených žen-podnikatelek množí různé dotazy a pochybnosti. Rádi bychom zde vyjasnili některé stále se opakující otázky. Možná i Vy váháte, zda „podepsat, či nepodepsat“, neboť přesně nevíte, co a proč podepisujete. Věříme, že Vám následující řádky přinesou jasné odpovědi.

 

KDO JE PŘÍJEMCEM DOTACE A KDO PŘÍJEMCEM PODPORY DE MINIMIS?

Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/88.00316 s názvem Poradenské a podpůrné centrum pro ženy začínající podnikání a ženy již podnikající financovaný prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR, který realizuje společnost Petr Otáhal, a. s., je v režimu podpory de minimis (podpora malého rozsahu). Příjemcem dotace a realizátorem projektu financovaného z OP LZZ je společnost Petr Otáhal, a. s., ale příjemcem podpory de minimis je cílová skupina projektu, tzn. ženy podnikatelky, které se účastní vzdělávacích a poradenských aktivit. V praxi to znamená, že celá dotace, která nám byla schválena, bude rozdělena rovným dílem mezi 278 podpořených žen podnikatelek.

 

DOSTANU NĚJAKÉ PENÍZE? BUDU MUSET NĚJAKÉ PENÍZE VRACET? JAK FUNGUJE REGISTR PŘÍJEMCŮ?

Ne, vy jako zapojená žena žádné peníze nedostanete. Pouze Vám jako podnikatelskému subjektu bude přidělena daná poměrná část dotace, tj. budete zapsána v registru příjemců (Registr příjemců naleznete zdehttp://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search). Celková výše podpory de minimis poskytnuté jednomu subjektu nesmí v průběhu tří let překročit částku 200.000 eur, tj. zhruba 5.200.000 Kč. Každá zájemkyně o účast na vzdělávacích a poradenských aktivitách musí v souvislosti s přidělením podpory de minimis podepsat prohlášení a my (příjemce dotace) požádáme o přidělení podpory. Veškeré dokumenty zasíláme poskytovateli podpory, který má 21 pracovních dnů na to, aby účastnice zavedl do centrálního registru. Teprve v okamžiku, kdy obdržíme písemné vyjádření o tom, že daným účastnicím byla podpora přidělena, mohou se účastnit školení a čerpat konzultace. V případě, že z nejrůznějších důvodů nedočerpáte všechny konzultace či semináře, nemusíte mít obavy, že byste musela vracet nějaké peníze, či platit nějaké pokuty. Žádné peníze jste fyzicky nedostala, žádné peníze fyzicky vracet nebudete. Pouze Vám požádáme o snížení podpory de minimis.

BUDU MUSET PŘIZNANOU PODPORU ZAHRNOUT DO DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ?

Ne, nemusíte mít obavy, že z toho, že se zúčastníte kurzu a prokonzultujete potřebné s odborníky, budete muset zaplatit daň z přímu a s tím spojen odvody na sociální a zdravotní pojištění. Podpora de minimis se nezahrnuje do daňového přiznání, jedná se o příjem (byť nepeněžitý) osvobozený od daně v souladu s § 4 odst. 1) písm. f zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění.

 

SPOLEČNOST PETR OTÁHAL, A. S., ZA MĚ DOSTANE 16.800 Kč?

Ne, žádné peníze za to, že vstoupíte do projektu společnost Petr Otáhal, a. s., nedostane. Společnosti byl schválen projekt a přidělena dotace v maximální výši cca. 4,7 mil. Kč. Jednotlivé části dotace jsou propláceny realizátorům projektů průběžně na základě odevzdaných monitorovacích zpráv a na základě skutečně uskutečněných výdajů v souladu s platným rozpočtem. Každá utracená koruna musí být patřičně vykázána v souladu s aktivitami projektu a jeho platným rozpočtem. Vzhledem k tomu, že každý realizátor projektu je povinen mj. řídit se principy hospodárnosti a efektivnosti, je výsledná částka skutečně vyčerpané dotace nižší než částka přiznaná v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

CO MOHU OČEKÁVAT, POKUD SE ROZHODNU DO PROJEKTU ZAPOJIT? NA CO MÁM NÁROK?

Každá účastnice se může zdarma zúčastnit 2 vzdělávacích seminářů a má nárok na maximálně 5 konzultací s odborníky. Semináře se konají v pronajatých prostorách v Ostravě, pozvánky na semináře posíláme průběžně zapojeným ženám e-mailem. Poradenství a konzultace s odborníky v oblasti práva, financí a daní, ekonomiky, marketingu a obchodu, personalistiky a managementu probíhají individuálně na základě dohody mezi účastnicí projektu a konkrétním konzultantem. Na konci realizace Vám zašleme publikaci, kterou připravujeme ve spolupráci s konzultanty a expertkou na rovné příležitosti a pozveme Vás na závěrečnou konferenci, která se bude konat v Ostravě.

 

JAK VYPADÁ FORMULÁŘ, KTERÝ MUSÍM PODEPSAT?

V průběhu září došlo k revizi dosavadních formulářů týkajících se přidělení podpory de minimis. Došlo k zjednodušení administrativní zátěže – Vy jako zájemkyně o účast v projektu podepisujete pouze jeden formulář, nikoli dva. Stále však platí, že pokud dané prohlášení nepodepíšete, tzn. nepožádáte o přidělení podpory de minimis a zapsání do registru příjemců, nemůžete se účastnit žádných aktivit projektu. Je proto velmi důležité, abychom od Vás obdrželi nejen přihlášku, ale i podepsaný originál prohlášení k přidělení podpory de minimis.

 

Předvyplněný formulář v elektronické podobě naleznete zde.