INFORMACE O ZAHÁJENÍ PROJEKTU

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., začala prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizovat další projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt s názvem Rozvoj znalostí v oblasti problematiky „Právo a bydlení“ klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.2.01/19.00234, byl zahájen 1. července 2011 a potrvá do 31. ledna 2013. Cílem projektu je prostřednictvím odborných seminářů akreditovaných u MPSV zvýšit znalost cílové skupiny v oblasti bydlení a seznámit je se související legislativou tak, aby tyto nově získané znalosti dokázali co nejlépe uplatnit při práci s klienty. Účastníci 40hodinového vzdělávacího programu získají znalosti v problematice bytového vlastnictví, uvědomí si provázanost jednotlivých právních norem a jejich využitelnost v sociální práci. Seznámí se možnostmi a právními otázkami, které s sebou přináší alternativní a sociální bydlení. Veškeré získané znalosti si v průběhu vzdělávacího programu procvičí v modelových situacích a na praktických příkladech tak, aby tyto dovednosti dokázali využít při své každodenní práci s klienty, zejm. sociální exkluzí ohroženými příslušníky romské menšiny. Podpořeno bude 330 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách působících v 6 krajích ČR – Plzeňském (75 osob), Karlovarském (60 osob), Jihočeském (45 osob), Jihomoravském (45 osob), Olomouckém(45 osob) a Moravskoslezském (60 osob). Projekt je určen pro terénní sociální pracovníky a terénní pracovníky v sociálních službách, kteří pomáhají sociálně vyloučeným romským občanům v sociální, ekonomické a bytové oblasti, působí jako poradci při vyřizování úředních záležitostí, radí jim, jak vyřešit problémy s dluhy, bydlením či hrozícími exekucemi. Podpořeni budou také sociální pracovníci zajišťující agendu hmotné nouze a další kompetentní sociální pracovníci pracující především s romskou menšinou. Projekt je zaměřen na vzdělávání terénních sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků zajišťujících agendu hmotné nouze v oblasti týkající se bydlení a právních otázek spojených s bytovým vlastnictvím, nájmy, sociálním a alternativním bydlením, exekucemi, vystěhováním apod. Sociálním pracovníkům je určen pětidenní (40 hodin) vzdělávací program akreditovaný u MPSV věnovaný těmto tématům: 1. Bytové vlastnictví 2. Nájmy 3. Alternativní bydlení 4. Sociální bydlení 5. Exekuce (ve smyslu vystěhování) Účastníci nejen, že zvýší své znalosti v oblasti práva a bydlení, ale zároveň se naučí tyto znalosti využívat ve své každodenní práci s klienty. Dovedou kompetentně pomoci s řešením akutních problémů týkajících se bydlení. Zvýšení právního povědomí u Romů se tak může stát účinným nástrojem prevence v oblasti sociálního vyloučení. Jedním z výstupů projektu bude zároveň vydání odborné publikace týkající se problematiky práva a bydlení a její distribuce mezi sociální pracovníky. Celý projekt bude zakončen závěrečnou konferencí, která se bude v prosinci roku 2012 konat v Brně. V případě, že máte zájem projektu se účastnit, neváhejte nás kontaktovat. Mgr. Hana Fabíková, koordinátor projektu (hana@petrotahal.cz, tel.: 558 623 093).