PRÁVO A BYDLENÍ – BYTOVÉ VLASTNICTVÍ

Ve dnech 24. 04. 2012 – 27. 04. 2012 probíhal dvakrát v Chebu, v Sokolově a v Karlových Varech seminář na téma „Právo a bydlení – bytové vlastnictví“, který byl určen především pro pracovníky ze sociální sféry. Účelem tohoto kurzu bylo, aby si účastníci osvojili jednak základní právní terminologii související s majetkovými právy a jednak seznámení se základními právními instituty zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů ve znění změn a doplňků a zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku v platném znění. Zároveň byli účastníci seznámeni s problematikou jednostranného zvyšování nájemného z bytu. Na toto téma se rozproudila živá diskuze de lege ferenda. Během celého týdne bylo možné se setkat se zájmem účastníků o dané téma, které bylo lektorem navíc doplněno o poznatky z advokátní praxe, ke kterým mimo jiné patřilo také to, jakým způsobem se bránit proti neoprávněnému zásahu do práv v souvislosti s bydlením, jak sepsat jednoduchou žalobu a oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a zároveň jaká kritéria je nutné splnit, aby nemajetní občané měli možnost zdarma nebo za sníženou odměnu využít služeb advokáta. Po absolvování tohoto semináře jsou účastníci schopni poskytnout lidem se sociálními problémy kvalifikovanou radu, jak řešit svoje právní problémy v oblasti nájemního bydlení, jednostranného zvýšení nájemného, a případně i tehdy, pokud jsou členy společenství vlastníků jednotek. JUDr. Michal Stecker, lektor.