PRÁVO A BYDLENÍ – EXEKUCE

Ve dnech 29. 05. 2012 – 31. 05. 2012 probíhal jednou v Táboře a dvakrát v Českých Budějovicích seminář na téma: „Exekuce“, který byl určen především pro pracovníky ze sociální sféry. Účelem tohoto kurzu bylo, aby se účastníci dokázali správně orientovat v právních předpisech upravujících exekuce, především v zákoně č. 99/1963 Sb. občanském soudním řádu v platném znění, a zároveň v zákoně č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) v platném znění. Důraz byl kladen především na exekuční tituly, opravné prostředky proti rozhodnutím soudního exekutora a soudu. Živá diskuse se rozproudila především ohledně neoprávněně zabavených věcí soudním exekutorem, nad právy a povinnostmi soudního exekutora a nad možným vyjmutím věcí z exekuce. Seminář byl ze strany lektora doplněn o aktuální případy z advokátní praxe a o ustálenou judikaturu. Účastníkům byl rovněž podán výklad ohledně možnosti právního zastoupení pro sociálně slabé občany. V této souvislosti byla řeč o určení advokáta Českou advokátní komorou. Po absolvování tohoto kurzu budou schopni jeho účastníci pomoci občanům, kteří mají sociální problémy a potřebují poradit v případě, že je proti nim vedena exekuce, a jak se bránit proti neoprávněně zabaveným věcem. Účastníci umějí rovněž sepsat excindační žalobu. JUDr. Stecker, lektor.