NOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

V rámci realizace projektu s názvem Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech, reg. číslo CZ/1.07/3.2.07/01.0018, financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR byly vytvořeny tři nové vzdělávací programy, které budou v průběhu následujících dvou měsíců pilotně ověřeny v praxi, aby mohly být dále nabízeny veřejnosti.

Prožitkové vzdělávání a teambuildingové aktivity pro personální manažery

Proč manažeři vymýšlí teambuildingové aktivity k podpoře týmového ducha? Proč si lidé hrají? Proč je vhodné využívat her v manažerské praxi? Odpovědi nejen na tyto otázky získáte na vzdělávací akci věnované prožitkovému vzdělávání, manažerským hrám a teambuildingovým aktivitám. Cílem je poskytnout manažerům základní vodítko ke tvorbě a využití her (teoretické a praktické podklady), ukázat principy dramaturgie projektů se stanoveným cílem a pochopit důležitost a způsob podání zpětné vazby (review). Nebudou chybět příklady her, jejich nácvik a náměty na jejich využití v podnikové praxi. Modelové hry a situace předpokládají zapojení všech účastníků, spontánnost, flexibilitu a touhu odnést si ze semináře maximální zážitky a zpětnou vazbu. Prostor bude věnován také etickým aspektům tréninku, psychické bezpečnosti a uvážlivému vyvozování závěrů z postojů účastníků.

Profesní etika v medicínském sektoru pro nezdravotnický personál

Medicínský sektor je mimořádně citlivý na etický přístup jak pro zdravotníky, tak pro nezdravotnický personál. Každý člověk jedná na základě svých morálních postojů a to za různých konkrétních situací, tak jak vnímá určité lidské jednání jako morálně správné či špatné. Vzdělávací akce věnovaná profesní etice se zaměří na téma etiky, morálky, profesní etiky, rozebírá etická dilemata a problémy v medicínském sektoru, nejčastější příčiny porušování profesní etiky. Účastníkům objasní model etického rozhodování, přínos profesního kodexu, možné problémy s tvorbou firemního kodexu a implementací do praxe a motivaci k etickému chování. Získané informace můžou pomoci zaujmout v dané chvíli správný postoj a zkvalitnit profesní etický přístup.

Profesní etika pro kompetentní pracovníky sociálních zařízení

Dodržování profesní etiky zaměstnancem firmy, společnosti nebo instituce má zajistit, aby zákazníkovi byly poskytnuty kvalitní služby. Je v zájmu každého z nás na straně klienta, aby byly služby poskytované danou institucí pozitivně hodnoceny. Rovněž zaměstnavatel ocení, když je klient s přístupem a postoji zaměstnanců spokojený. Očekává se, že zaměstnanec firmy bude konat v souladu v souladu s profesní etikou. Tato vzdělávací akce pomůže účastníkům dostatečně se seznámit s problematikou profesní etiky, s důvody, proč by se organizace či podnik měl chovat eticky, objasní nástroje etiky v podnikání a pojem dobré jméno firmy – corporate culture. Účastníkům semináře přiblíží nejčastější příčiny porušování profesní etiky, způsoby postihování a profesní etické kodexy. Získané poznatky a prohloubení znalostí v oblasti profesní etiky seminaristé můžou vhodně využít ve své praxi.