DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Dne 27. listopadu 2018 proběhl v hlavní budově Magistrátu města Ostravy pro vybrané pracovníky seminář s názvem „Diskriminace v pracovněprávních vztazích“. Cílem výuky bylo definovat aktivity spadající do oblasti diskriminace v pracovněprávních vztazích nejen z hlediska legislativního popisu, ale v širších souvislostech každodenní praxe, rozebrat vícečetnou diskriminaci v návaznosti na specifika práce ve veřejné správě a zaměřit se na rozbor mobbingu ve všech jeho formách. Seminář směřoval k prohloubení znalostí a rozšíření povědomí v oblasti vícečetné diskriminace se zaměřením na mobbing, jeho rizika (pro oběť, užší pracovní kolektiv i celou organizaci). V jeho průběhu účastníci dostali více do povědomí možné způsoby obrany, návod pro vedení pohovoru v případě diskriminace a konkrétní kroky, které by v kritické situaci měli podniknout. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.