MBA – MODUL STRATEGICKÝ MANAGEMENT

Ve dnech 13. a 14.12.2018 proběhl první a druhý seminář předmětu Strategický management v rámci studia MBA. Cílem prvního semináře bylo seznámit účastníky s přínosy strategického managementu pro dlouhodobou úspěšnost firem, s měnícím se přístupem ke strategii v posledních desetiletích a s různými přístupy k přípravě firemní strategie (klasický strategický management, strategie modrých oceánů, spirálový management, balanced scorecards, ZIPF a další). Novým tématem byly příležitosti a ohrožení vyplývající z nástupu digitální ekonomiky. Druhý seminář se věnoval strategickým analýzám. Jeho cílem bylo seznámit účastníky s činnostmi, které vedou k detailnímu poznání trhu, na němž firma působí, jejích zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a dalších zainteresovaných skupin. Součástí bylo definování stávajícího i budoucího potenciálu trhu s vytvářením scénářů jeho dalšího možného vývoje, metody jako SLEPTE, Porterův model 5 konkurenčních sil apod. Všechny tyto analýzy sloužily jako hlavní vstup pro SWOT analýzu a pro zpracování strategických cílů a operací v jednotlivých oblastech. Výuka byla provázena praktickými příklady z praxe. Účastníci uvítali především to, že probíraná témata byla upravovaná na míru jejich konkrétním oborům a velikostem firmy. V následujícím semináři se účastníci budou věnovat metodám pro nastavování strategických cílů firmy a jednotlivých procesů a jejich zavádění do praktického života. Ing. Kamil Košťál, MBA, lektor.