STUDIUM MBA, MODUL STRATEGICKÝ MANAGEMENT

Ve dnech 14.10.2022 a 2.-3.11.2022 proběhly první dva moduly semináře Strategický management. Úvodní modul proběhl v digitálním prostředí Whereby, druhý pak osobně v prostorách pražského školicího centra Comeflex a ostravského hotelu Harmony Club. Cílem prvního semináře bylo seznámit účastníky s přínosy strategického managementu pro dlouhodobou úspěšnost firem, s měnícím se přístupem ke strategii v posledních desetiletích a s různými přístupy k přípravě firemní strategie (klasický strategický management, strategie modrých oceánů, spirálový management, balanced scorecards, lean management a další). Novým tématem byly příležitosti a ohrožení vyplývající z nástupu digitální ekonomiky.

Druhý seminář se věnoval strategickým analýzám. Jeho cílem bylo seznámit účastníky s činnostmi, které vedou k detailnímu poznání trhu, na němž firma působí, jejích zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a dalších zainteresovaných skupin. Součástí bylo definování stávajícího i budoucího potenciálu trhu s vytvářením scénářů jeho dalšího možného vývoje, metody jako SLEPTE, Porterův model 5 konkurenčních sil apod. Všechny tyto analýzy sloužily jako hlavní vstup pro SWOT analýzu a pro zpracování strategických cílů a operací v jednotlivých oblastech.

Výuka byla provázena praktickými příklady z praxe. Účastníci uvítali především to, že probíraná témata byla upravovaná na míru jejich konkrétním oborům a velikostem firmy.

V následujícím semináři se účastníci budou věnovat metodám pro nastavování strategických cílů firmy a jednotlivých procesů a jejich zavádění do praktického života. Ing. Kamil Košťál, MBA, lektor.